Productaanbevelingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AGB) voor de online shop www.bueffelbill.com

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht volgens OR
 4. Beschikbaarheid van de goederen
 5. Leveringsvoorwaarden
 6. Prijzen, minimum orderwaarde, kosten
 7. Betalingsvoorwaarden
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Garantie
 10. Inwisseling van waardebonnen
 11. Aansprakelijkheid
 12. Gegevensbescherming
 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  Adres / Afdruk

1. SCOPE
De volgende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de zakelijke relatie tussen Büffel Bill Deutschland GmbH Holzeckstraße 1, 78224 Singen en de klant voor bestellingen van goederen binnen Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg in de online shop op www.bueffelbill.com in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. 

2. CONTRACT
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits of Engels. De presentatie van de goederen op www.bueffelbill.com vormt geen juridisch bindend aanbod van Büffel Bill om een koopovereenkomst te sluiten, maar een niet-bindende online catalogus. Alleen de bestelling van een product door de klant is een bindend aanbod van de klant aan Büffel Bill Deutschland GmbH voor het sluiten van een koopovereenkomst in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg. De klant doet een bindend aanbod voor alle artikelen in zijn winkelwagen door tijdens het bestelproces op de knop "Betaling bevestigen" te klikken. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling, samen met de aanvaarding van de bestelling, wordt onmiddellijk na het versturen van een geautomatiseerde e-mail verstuurd. Met deze e-mailbevestiging wordt het koopcontract gesloten. Na ontvangst van de bestelling informeert Büffel Bill de klant per e-mail over de ontvangst van zijn bestelling, waarbij de gegevens van de bestelling worden vermeld (orderbevestiging en factuur). Na ontvangst van de orderbevestiging wordt het koopcontract gelijktijdig door Büffel Bill aanvaard.

3. ANNULERINGSREGELING
Herroepingsrecht:
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, info@bueffelbill.com, Telefoon: +49 (0)7731 63056 ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping:
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden. 
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd. Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

 • Aan Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, info@bueffelbill.com.
 • Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN
Büffel-Wet is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Büffel-Wet niet correct en/of niet tijdig door haar leveranciers wordt geleverd. Er is echter geen recht op terugtrekking uit het contract indien Büffel Bill verantwoordelijk is voor de niet-beschikbaarheid van de goederen. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de niet-beschikbaarheid van de goederen. Tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk terugbetaald.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door de klant opgegeven leveringsadres.

Bij verse producten die gekoeld moeten worden, garandeert Büffel Bill Deutschland GmbH de naleving van de wettelijk voorgeschreven maximumtemperaturen alleen als de klant de verzendmethode "exprespakket" kiest, en dan nog alleen als de eerste leveringspoging van de bestelde verse producten op het opgegeven leveringsadres succesvol is. Meer informatie over verse producten die gekoeld moeten worden, vindt u in de versheidsgarantie. Op verzoek leveren wij de goederen ook graag diepgevroren. Niet mogelijk voor bestellingen met mozzarella en burrata.

Büffel Bill heeft recht op deelleveringen, voor zover dit redelijk is voor de klant. In geval van deelleveringen draagt de klant alleen de verzendkosten die bij de totale levering van de bestelde goederen zouden zijn gemaakt.

In geval van aanwezigheid is alleen hijzelf of een meerderjarige persoon die door hem gemachtigd is om de levering in ontvangst te nemen, gerechtigd om de levering van goederen in ontvangst te nemen. De klant vrijwaart Büffel Bill voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van deze verplichting.

Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of andere verplichtingen tot medewerking verwijtbaar schendt, heeft Büffel Bill het recht om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, inclusief eventuele extra kosten, te eisen. Büffel Bill behoudt zich het recht voor om verdere claims te doen gelden.

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het voorwerp van de verkoop gaat over op de klant op het moment dat de klant in gebreke blijft met de aanvaarding.

De verzending wordt gedaan door GO! Pakketten worden door de week geleverd en op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur, in Oostenrijk tussen 8:00 en 17:00 uur.
De levering in België, Nederland en Luxemburg vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur.

Met de aankoop gaat de klant akkoord met de openbaarmaking van de noodzakelijke gegevens aan de betreffende verzendingsdienstverlener. 

6. PRIJZEN, MINIMUM BESTELWAARDE, KOSTEN
De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. 

Uitzonderlijke eilandlevering: Bij eilandleveringen kunnen de leveringskosten ook achteraf worden verhoogd.

Uitzonderlijke vakantie: In het geval van vakantie-leveringen kunnen de leveringskosten ook achteraf worden verhoogd.

De minimale bestelwaarde in Duitsland en Nederland is 39,90€ per bestelling, de verzendkosten zijn 9,90€. Vanaf 100€ bestelwaarde is de levering in Duitsland en Nederland vrij van verzendkosten.

De minimale bestelwaarde in België, Luxemburg en Oostenrijk is 49,90€ per bestelling, de verzendkosten zijn 9,90€. Vanaf 150€ bestelwaarde is de levering in België, Luxemburg en Oostenrijk vrij van verzendkosten.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de woonplaats van de klant, de bestelhoeveelheid en de gekozen verzendmethode en worden tijdens het bestelproces aan de klant getoond.

In geval van herroeping van de overeenkomst volgens Nummer 3 van de AV is de klant verplicht de reguliere kosten van de retourzending te dragen indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
De koopprijs dient te worden betaald met het gesloten koopcontract.

De klant heeft de mogelijkheid om te betalen met Paypal, Kredietkaart en Klarna. Meer informatie over de afzonderlijke betalingsmethoden vindt u in de betalingsinformatie.

De mogelijkheid van kortingsaftrek bestaat niet.

In geval van niet-betaling of terugzending van een domiciliëring geeft de klant hierbij onherroepelijk toestemming aan zijn bank om Büffel Bill op de hoogte te brengen van zijn naam en huidig adres. Eventuele kosten voor het terugsturen van debetnota's, die om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, aan Büffel Bill in rekening werden gebracht, kunnen door Büffel Bill van de klant worden geëist.

PayPal
Na bevestiging van de aankoop wordt de klant automatisch doorgestuurd naar PayPal om de betaling via de rekening te verwerken.

Kredietkaart
De creditcardrekening wordt belast nadat de bestelling is voltooid. De betaling zal worden verwerkt via PayPal. Er is echter geen PayPal-rekening nodig.

Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, worden de volgende betalingsmogelijkheden via Klarna aangeboden: 

Voor het gebruik van de betalingswijzen factuur en automatische incasso is een positieve krediettoetsing vereist. De gebruikersvoorwaarden van Klarna en verdere informatie kunt u hier lezen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven eigendom van Büffel Bill Deutschland GmbH totdat de koopprijs volledig is betaald.

9. GARANTIE
Indien er een gebrek is aan de bestelde goederen, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De bestelling wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd als de klant na ontvangst van de goederen niet schriftelijk (e-mail) of telefonisch ONMIDDELLIJK bij Büffel Bill Deutschland GmbH klaagt. Büffel Bill Deutschland GmbH garandeert geen kwaliteitsverlies bij ongekoelde vleesleveringen of bij gebrek aan acceptatie. Büffel Bill Deutschland GmbH garandeert dat de voor de klant geselecteerde stukken vlees altijd minimaal overeenkomen met het bestelde gewicht op het moment van verzending. Tijdens de levering kan het vlees door de natuurlijke lekkage van vloeistof licht in gewicht afnemen. Büffel Bill Deutschland GmbH garandeert dit niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een lager gewicht bij aankomst bij de koper. Daarom is er geen aanspraak op schadevergoeding, retournering of omruiling van de geleverde producten.

10. INWISSELING VAN VOUCHERS

 • Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht, kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper worden ingewisseld en alleen tijdens de aangegeven periode.
 • Vouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.
 • Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsbonactie.
 • Vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.
 • Per bestelling kan slechts één bon worden ingewisseld.
 • De waarde van de goederen moet hoger zijn dan het bedrag van de waardebon. Eventueel resterend krediet wordt door de verkoper niet terugbetaald.
 • Indien de waarde van de waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.
 • Het tegoed van een waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en levert ook geen rente op.
 • De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die hij met de waardebon heeft betaald in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk retourneert.
 • De voucher is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling uitvoeren met ontladingseffect aan de respectievelijke houder die de voucher in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstraße 1, 78224 Singen, is volledig aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid.

Aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid bestaat alleen in het geval van schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en in het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt of waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant zich regelmatig beroept (kardinale plicht). In geval van een nalatige schending van de kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische en voorzienbare schade.

Dit heeft geen invloed op de wettelijke aansprakelijkheid ongeacht de fout (bijv. volgens de wet op de productaansprakelijkheid) en op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eigen overname van een garantie door de klant.

De wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangers van Büffel Bill zijn niet meer aansprakelijk dan Büffel Bill zelf.

Büffel Bill Deutschland GmbH is niet de fabrikant van de op deze website aangeboden goederen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De productverpakking en de bijbehorende documenten kunnen informatie bevatten die verder gaat en/of afwijkt van de informatie op onze website. Wij raden u daarom aan niet alleen te vertrouwen op de informatie die op onze website wordt weergegeven en de etiketten, waarschuwingen en instructies die bij de goederen worden geleverd altijd zorgvuldig te lezen voordat u ze gebruikt. Lees ook onze volledige disclaimer hieronder.

12. PRIVACY
Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming. Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstraße 1, 78224 Singen.

13. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
Voor leveringen binnen Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg is het recht van Duitsland van toepassing. Dit geldt ook als de bestellingen uit een ander land dan Duitsland worden geplaatst of als de leveringen naar een ander land dan Duitsland plaatsvinden.

Indien de klant een handelaar is, is de exclusieve bevoegdheid voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de zakelijke relatie, de zetel van Büffel Bill Deutschland GmbH in Singen. Dezelfde plaats van bevoegdheid is van toepassing indien de verblijfplaats of het gewone verblijf van de klant op het ogenblik van de instelling van de vordering onbekend is.

Indien een of meer bepalingen ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

14. ADRES/IMPRINT
Klantenservice: 
info@bueffelbill.com 
Telefoon: +49 (0)7731 63056 

Mo.-Fr. 9:00 – 17:00 Bekijk

Verzenden en retourneren: 
Büffel Bill Deutschland GmbH 
Holzeckstraße 1 
78224 Singen
Deutschland

Bedrijfsadres en administratie: 
Büffel Bill Deutschland GmbH 
Holzeckstraße 1 
78224 Singen

Uitvoerend Directeur: Manuel Ruess, Martin Jaser 
Zitplaats: Singen 
UID: DE308522898 
HR-Nr: HRB 715137

Uw privacy

We gebruiken cookies om de inhoud en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om het verkeer naar onze website te analyseren. Klik op "Accepteer alle cookies" om uw toestemming te geven.

Opmerking over de verwerking van uw gegevens die op deze website in de VS door Google worden verzameld: Door te klikken op "Accepteren van alle cookies" gaat u ook akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS in overeenstemming met Art. 49 alinea. 1 zin 1 lit. a DSGVO. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat daartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend.

Als u op "Opslaan" klikt zonder verdere selecties te maken, zal de hierboven beschreven overdracht niet plaatsvinden. Meer informatie vindt u in onze data privacy.